Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej


Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych 
w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.

Priorytet

 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Cel projektu: Zwiększenie kompetencji eksperckich wśród 500przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych z 500 PES w tym PS w celu zwiększenia częstotliwości ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Okres realizacji: 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 1 284 907,20 zł PLN

Adresaci szkoleń: Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) w tym Przedsiębiorstwa Społeczne(PS) funkcjonujące na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, których przedstawiciele zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych.

Pracownikiem PES i PS jest osoba:

 1. zatrudniona na umowę o pracę,
 2. spółdzielczą umowę o pracę,
 3. umowa zlecenie(od min. 6 miesięcy)
 4. Członkowie Zarządu PES.

Formy wsparcia:Szkolenia i warsztaty dla PES w tym PS z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

 

Szkolenia realizowane będą w II blokach: I – teoretycznym i II – praktycznym, w łącznej ilości 56 godzin (8 dni szkoleniowych x 7 h).

Blok teoretyczny obejmie następujące zagadnienia:

 

 1. Aktualny stan prawny
 1. Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany.
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.
 4. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.
 5. Tryby postępowania.
 6. Wartość zamówienia.
 7. Opis przedmiotu zamówienia.
 8. Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców w postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
 9. Klauzule społeczne.
 10. Kryteria oceny ofert.
 1. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
 2. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 4. Podwykonawcy.
 5. Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Badanie i ocena ofert.
 2. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.
 3. Rażąco niska cena.
 1. Umowa o zamówienie publiczne.
 1. Rodzaje umów.
 2. Zmiana treści umowy.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 4. Realizacja umowy.
 1. Środki ochrony prawnej.
 1. Odwołanie.
 2. Skarga.
 1. Dokumentacja postępowania.
 1. Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

VII. Protokół postępowania.

VIII. Pozyskiwanie zamówień publicznych

 1. Budowanie świadomości decydentów JST dotyczących zastosowania kaluzul społecznych.
 2. Inne źródła pozyskiwania środków z funduszy publicznych i prywatnych.
 3. Zasada konkurencyjności.
 4. Projekty współfinansowane ze środków UE.
 5. Fundraising.
 1. Komunikacja, marketing i Public Relations:
 1. Zasady komunikacji i marketing w zgodności z procedurami prawnymi.
 2. Źródła informacji o zamówieniach.
 3. Poszerzenie działalności PES/PS.
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
 1. Optymalizacja kosztów pracy.
 2. Aspekty pracy zdalnej.
 1. Budowanie lokalnych parnerstw:
 1. Sieci podmiotów, klastry, związki branżowe i korzyści z uczestnictwa.
 2. Aktywizacja członków PES/PS i budowa relacji ze społecznością lokalną.

 

Blok praktyczny będzie zawierał elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia oraz omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych (zasady wnoszenia odwołań, ich konstrukcja, skarga do sądu).

Do pobrania:

KARTA_ZGŁOSZENIA_2.9
Deklaracja 2.9
Regulamin_rekrutacji_2.9

Harmonogram szkoleń

Harmonogram gr.1
Harmonogram gr.2
Harmonogram gr.3
Harmonogram gr.4
Harmonogram-gr.5
Harmonogram-gr.6
Harmonogram-gr.7
Harmonogram-gr.8
Harmonogram-gr.9
Harmonogram-gr.10
Harmonogram-gr.11
Harmonogram-gr.12
Harmonogram-gr.13
Harmonogram-gr.14
Harmonogram-gr.15

Informuję, iż realizujemy obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. POBIERZ