Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem

Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 10 działalności gospodarczych na terenie  LGD Tygiel Doliny Bugu do dnia 30.09.2021 roku.

Cel projektu:

– utworzenie min.10 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

– objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 10 Uczestników Projektu

– zwiększenie wiedzy u 15 Uczestników Projektu z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą: miasto i gmina Siemiatycze, miasto i gmina Drohiczyn oraz gminy: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Perlejewo).

Termin realizacji :

01.10.2019 r.- 30.09.2021

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Tygiel Doliny Bugu na lata 2014-2020 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje: miasto i gmina Siemiatycze, miasto i gmina Drohiczyn oraz gminy: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Perlejewo)

będące osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (co najmniej 2 osoby) w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 

 • są po 50 roku życia,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są długotrwale bezrobotne,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • są kobietami.

Dotacja inwestycyjna wypłacana jest w kwocie 23 050 zł.  Wsparcie pomostowe udzielane jest uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 4 godz./os.
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 godz/os.
 3. Dotacja inwestycyjna – 23 050,00 zł/osobę.
 4. Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności-  2250, 00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności 556,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 6. Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 33 h/os.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik B do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

Załącznik E do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa

Załącznik nr 7 do umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego –  Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków

Załącznik nr 8 do umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego –  Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez członka rodziny

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów/usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej –  Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

ZAŁACZNIK NR 11 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej –  Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W PROJEKCIE  „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM”

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA. PKD WYKLUCZONE Z POMOCY DE MINIMIS

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik B do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

Załącznik E do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa

Załącznik nr 7 do umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego –  Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków

Załącznik nr 8 do umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego –  Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez członka rodziny

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów/usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej –  Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

ZAŁACZNIK NR 11 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej –  Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W PROJEKCIE  „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM”

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA. PKD WYKLUCZONE Z POMOCY DE MINIMIS

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik B do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

Załącznik E do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa

Załącznik nr 7 do umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego –  Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków

Załącznik nr 8 do umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego –  Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez członka rodziny

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów/usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej –  Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

ZAŁACZNIK NR 11 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej –  Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W PROJEKCIE  „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM”

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA. PKD WYKLUCZONE Z POMOCY DE MINIMIS

Najnowsze informacje w projekcie Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem