Journal

Our thoughts and impressions about life...

Akademia Legislacji

„Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim”.

 

Projekt realizowany przez Fundację Biznes i Prawo oraz Partnerów Projektu- Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród 880 osób – 323 kobiet oraz 557 mężczyzn przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych zamieszkujących obszar województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Projekt skierowany jest do osób będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych (członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariusze pracujący na rzecz ngo i partnerów społecznych), zamieszkujących obszar  województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty składane na etapie rekrutacji to:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Oświadczenie Uczestnika projektu

Zaświadczenie z organizacji partnera społecznego lub ngo potwierdzające bycie członkiem, osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariuszem pracującym na rzecz ngo i partnerów społecznych.

 

 

 

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące szkolenia:

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. LUBELSKIM – utworzenie 6 grup (śr.20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze:prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
  prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. LUBELSKIM – utworzenie 4 grup (śr. 20os./gr.). Przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. PODLASKIM – utworzenie 15 grup (śr.20os./gr.), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. PODLASKIM – utworzenie 9 grup (śr. 20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu)Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM – utworzenie 6 grup (śr.20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM-  utworzenie 4 grup (śr.20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej . Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

Harmonogram szkoleń w ramach realizowanego projektu: „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim”

Harmonogram szkoleń w ramach realizowanego projektu:

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i

partnerów społecznych w województwie podlaskim”
Numer Projektu: POWR.02.16.00-00-0116/20

 

Harmonogram spotkać w ramach projektu: ”Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w Województwie Podlaskim.” o nr. POWR.02.16.00-00-0116/20
Cykl edukacyjny przekazujący pakiet wiedzy na temat działań organizacji typu Watchdog 09.03.2022
10.03.2022
11.03.2022
23.03.2022
Realizowanie strategii kontroli społecznej przez organizacje społeczne 24.03.2022
25.03.2022
Cykl edukacyjny w odniesieniu do opracowanego w ramach projektu modelu i metodologii badań 28.03.2022
29.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
Cykl edukacyjny obsługi aplikacji stworzonej w ramach projektu 28.04.2022
29.04.2022

OSTATECZNA LISTA UCZESTNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES! – II EDYCJA” NABÓR III

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę uczestników rekomendowanych do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach III naboru do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!” po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach III naboru (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji) po zakończeniu procedury odwoławczej w  projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!”.

L.p Numer referencyjny wniosku
1 9/CNZCNB2/2020/3/W
2 4/CNZCNB2/2020/3/W
3 3/CNZCNB2/2020/3/W
 4 6/CNZCNB2/2020/3/W

  

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” NABÓR III

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowanych do III Naboru w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 1 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki przeznaczone na odwołania zostaną przekazane na dofinansowanie wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

Nabór III

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 9/CNZCNB2/2020/3/W
2 4/CNZCNB2/2020/3/W
3 3/CNZCNB2/2020/3/W

 

Lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji), dla których wstrzymana zostanie wypłata dotacji  do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

1 6/CNZCNB2/2020/3/W

  

Lista uczestników, których wnioski nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1 8/CNZCNB2/2020/3/W
2 5/CNZCNB2/2020/3/W
3 2/CNZCNB2/2020/3/W
4 1/CNZCNB2/2020/3/W
5 7/CNZCNB2/2020/3/W

 

Lista uczestników, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1

INFORMACJA O WYDŁUŻENIENIU III NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES! – II EDYCJA”

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” o wydłużeniu III naboru wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Osoby biorące udział w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

 • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – POBIERZ
 • biznesplan – POBIERZ
 • uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ
 • harmonogram rzeczowo-finansowy – POBIERZ
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego szkolenia w zakresie przygotowania biznesplanu

 

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

ZA DZIEŃ WPŁYWU DOKUMENTÓW UWAŻA SIĘ DZIEŃ, W KTÓRYM DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTAŁY DORĘCZONE DO BIURA PROJEKTU FUNDACJI BIZNES I PRAWO.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1 IIIp, 15-077 Białystok

 

lub

w zamkniętej kopercie osobiście we wtorki oraz czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”

Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

 

z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo”

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570 747 170 lub (85) 732 02 58.

INFORMACJA O III NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES! – II EDYCJA

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” o rozpoczęciu III naboru wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Osoby biorące udział w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

 • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – POBIERZ
 • biznesplan – POBIERZ
 • uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ
 • harmonogram rzeczowo-finansowy – POBIERZ
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego szkolenia w zakresie przygotowania biznesplanu

 

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

ZA DZIEŃ WPŁYWU DOKUMENTÓW UWAŻA SIĘ DZIEŃ, W KTÓRYM DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTAŁY DORĘCZONE DO BIURA PROJEKTU FUNDACJI BIZNES I PRAWO.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1 IIIp, 15-077 Białystok

 

lub

w zamkniętej kopercie osobiście we wtorki oraz czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”

Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

 

z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo”

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570 747 170 lub (85) 732 02 58.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach IV naboru (od 02-09-2021 r. do 08-10-2021 r.)

Lista Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 5/CNZCNB2/2020/4 47,5
2 8/CNZCNB2/2020/4 45,5
3 7/CNZCNB2/2020/4 43,5
4 10/CNZCNB2/2020/4 43
5 9/CNZCNB2/2020/4 38
6 4/CNZCNB2/2020/4 37,5
7 6/CNZCNB2/2020/4 36,5
8 3/CNZCNB2/2020/4 33

 

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie są indywidualne szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Skontaktujemy się telefoniczne z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia terminu spotkania z trenerem świadczącego usługę szkoleniową.

 

Lista Kandydatów/ek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 2/CNZCNB2/2020/4
2 1/CNZCNB2/2020/4

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” NABÓR I

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I rundy dotacyjnej w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

 

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 13/CNZCNB2/2020/1/W
2 7/CNZCNB2/2020/1/W
3 8/CNZCNB2/2020/1/W
4 2/CNZCNB2/2020/1/W
5 10/CNZCNB2/2020/1/W
6 3/CNZCNB2/2020/1/W

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” NABÓR II

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II rundy dotacyjnej w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

 

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 1/CNZCNB2/2020/2/W
2 2/CNZCNB2/2020/2/W

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w ramach IV naboru w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II edycja”

 Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji-doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach IV naboru (od 02-09-2021 r. do 08-10-2021 r.)

Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu umówienia terminu spotkania z doradcą zawodowym.

 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do II etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 5/CNZCNB2/2020/4 35,5
2 7/CNZCNB2/2020/4 34
3 1/CNZCNB2/2020/4 33,5
4 2/CNZCNB2/2020/4 32,5
5 8/CNZCNB2/2020/4 32,5
6 10/CNZCNB2/2020/4 32,5
7 4/CNZCNB2/2020/4 30,5
8 9/CNZCNB2/2020/4 29
9 6/CNZCNB2/2020/4 28,5
10 3/CNZCNB2/2020/4 25