Journal

Our thoughts and impressions about life...

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” NABÓR III

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowanych do III Naboru w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 1 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki przeznaczone na odwołania zostaną przekazane na dofinansowanie wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

Nabór III

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 9/CNZCNB2/2020/3/W
2 4/CNZCNB2/2020/3/W
3 3/CNZCNB2/2020/3/W

 

Lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji), dla których wstrzymana zostanie wypłata dotacji  do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

1 6/CNZCNB2/2020/3/W

  

Lista uczestników, których wnioski nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1 8/CNZCNB2/2020/3/W
2 5/CNZCNB2/2020/3/W
3 2/CNZCNB2/2020/3/W
4 1/CNZCNB2/2020/3/W
5 7/CNZCNB2/2020/3/W

 

Lista uczestników, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1

INFORMACJA O WYDŁUŻENIENIU III NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES! – II EDYCJA”

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” o wydłużeniu III naboru wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Osoby biorące udział w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

 • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – POBIERZ
 • biznesplan – POBIERZ
 • uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ
 • harmonogram rzeczowo-finansowy – POBIERZ
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego szkolenia w zakresie przygotowania biznesplanu

 

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

ZA DZIEŃ WPŁYWU DOKUMENTÓW UWAŻA SIĘ DZIEŃ, W KTÓRYM DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTAŁY DORĘCZONE DO BIURA PROJEKTU FUNDACJI BIZNES I PRAWO.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1 IIIp, 15-077 Białystok

 

lub

w zamkniętej kopercie osobiście we wtorki oraz czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”

Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

 

z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo”

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570 747 170 lub (85) 732 02 58.

INFORMACJA O III NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES! – II EDYCJA

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” o rozpoczęciu III naboru wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Osoby biorące udział w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

 • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – POBIERZ
 • biznesplan – POBIERZ
 • uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ
 • harmonogram rzeczowo-finansowy – POBIERZ
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego szkolenia w zakresie przygotowania biznesplanu

 

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

ZA DZIEŃ WPŁYWU DOKUMENTÓW UWAŻA SIĘ DZIEŃ, W KTÓRYM DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTAŁY DORĘCZONE DO BIURA PROJEKTU FUNDACJI BIZNES I PRAWO.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1 IIIp, 15-077 Białystok

 

lub

w zamkniętej kopercie osobiście we wtorki oraz czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”

Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

 

z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo”

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570 747 170 lub (85) 732 02 58.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach IV naboru (od 02-09-2021 r. do 08-10-2021 r.)

Lista Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 5/CNZCNB2/2020/4 47,5
2 8/CNZCNB2/2020/4 45,5
3 7/CNZCNB2/2020/4 43,5
4 10/CNZCNB2/2020/4 43
5 9/CNZCNB2/2020/4 38
6 4/CNZCNB2/2020/4 37,5
7 6/CNZCNB2/2020/4 36,5
8 3/CNZCNB2/2020/4 33

 

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie są indywidualne szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Skontaktujemy się telefoniczne z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia terminu spotkania z trenerem świadczącego usługę szkoleniową.

 

Lista Kandydatów/ek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 2/CNZCNB2/2020/4
2 1/CNZCNB2/2020/4

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” NABÓR I

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I rundy dotacyjnej w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

 

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 13/CNZCNB2/2020/1/W
2 7/CNZCNB2/2020/1/W
3 8/CNZCNB2/2020/1/W
4 2/CNZCNB2/2020/1/W
5 10/CNZCNB2/2020/1/W
6 3/CNZCNB2/2020/1/W

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” NABÓR II

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II rundy dotacyjnej w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

 

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 1/CNZCNB2/2020/2/W
2 2/CNZCNB2/2020/2/W

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w ramach IV naboru w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II edycja”

 Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji-doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach IV naboru (od 02-09-2021 r. do 08-10-2021 r.)

Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu umówienia terminu spotkania z doradcą zawodowym.

 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do II etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 5/CNZCNB2/2020/4 35,5
2 7/CNZCNB2/2020/4 34
3 1/CNZCNB2/2020/4 33,5
4 2/CNZCNB2/2020/4 32,5
5 8/CNZCNB2/2020/4 32,5
6 10/CNZCNB2/2020/4 32,5
7 4/CNZCNB2/2020/4 30,5
8 9/CNZCNB2/2020/4 29
9 6/CNZCNB2/2020/4 28,5
10 3/CNZCNB2/2020/4 25

 

 

 

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja W RAMACH IV NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy o wydłużeniu IV naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”.

Dokumenty należy składać do dnia 08-10-2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer

(85) 732 02 58 oraz 570 747 170

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pt. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo

oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES! – II EDYCJA” W RAMACH I NABORU ORAZ II NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” w ramach I naboru oraz II naboru (trwającego w terminie od 07-11-2020 do 22-01-2021) o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach pierwszej rundy dotacyjnej.

Osoby biorące udział w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja” w terminie od 27 września 2021 r. do 11 października 2021 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

 • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – POBIERZ
 • biznesplan – POBIERZ
 • uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ
 • harmonogram rzeczowo-finansowy – POBIERZ
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego szkolenia w zakresie przygotowania biznesplanu

 

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

 

ZA DZIEŃ WPŁYWU DOKUMENTÓW UWAŻA SIĘ DZIEŃ, W KTÓRYM DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTAŁY DORĘCZONE DO BIURA PROJEKTU FUNDACJI BIZNES I PRAWO.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście we wtorki oraz czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja”

Kasztanowa 8,

16-100 Sokółka,

 

lub

w zamkniętej kopercie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

 

z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo”

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (85) 732 02 58 lub tel. kom. 570 747 170.

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja W RAMACH IV NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy o wydłużeniu IV naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”.
Dokumenty należy składać do dnia 01-10-2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer
(85) 732 02 58 oraz 570 747 170
lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku
przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pt. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo

oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.