Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

 

Cel projektu:

 • utworzenie min. 12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
 • zwiększenie wiedzy u 17 Uczestników Projektu (9 kobiet i 8 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu
 • objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu

 

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy powiatu SokólskiegoSokółkaKuźnicaKrynkiSzudziałowoSidra.

 

Termin realizacji:

01.10.2020r. – 30.09.2022r.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Szlak Tatarski na lata 2014-2020 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje następujące gminy powiatu Sokólskiego: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra)

będące
osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo lub biernymi zawodowo w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • są po 50 roku życia,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są długotrwale bezrobotne,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • są kobietą.

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe są udzielane uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 6 godz./os.
 2. Indywidualne szkolenie w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 h/os.
 3. Dotacja inwestycyjna- ok. 23 050,00 zł/osobę. Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT
 4. Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności –  2600,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.
 5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności – 609,14 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie NETTO bez względu na jego status podatnika VAT.
 6. Szkolenia indywidualne z zakresu prowadzenia działalności- 23 h/os.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
DOKUMENTY PROJEKTOWE:
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
DOKUMENTY PROJEKTOWE:
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
DOKUMENTY PROJEKTOWE:
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
DOKUMENTY PROJEKTOWE:

Najnowsze informacje w projekcie Czas na zmianę! Czas na biznes! - II Edycja